Artikel 1: Definities:

1.1: Aardappelveredelingsbedrijf Jalving: de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aanbiedt aan consumenten, verenigingen en andere rechtspersonen; hierna te noemen: Jalving.

1.2: Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Jalving.

1.3: Vereniging: een rechtspersoon met leden, vertegenwoordigd door de bevoegde bestuurder.

1.4: Rechtspersoon: zelfstandig drager van rechten en plichten, niet zijnde een natuurlijk persoon.

1.5: Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Jalving georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2: Identiteit Jalving:

Aardappelveredelingsbedrijf Jalving bv
Brugstraat 1, 7852 TH Wezup

Telefoon: 0591-769141
E-mail: info@aardappelspeciaal.nl
Website: www.aardappelspeciaal.nl

KvK nummer: 02099925
BTW: NL8191.10.383.B01
IBAN: NL09RABO0304906298

 

Artikel 3: Toepasselijk- en geldigheid:

3.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en levering door Jalving van producten en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Jalving en consument/vereniging/rechtspersoon.

3.2: Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/vereniging/rechtspersoon beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Jalving zijn in te zien en zij op verzoek van de consument/vereniging/rechtspersoon zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3: Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/vereniging/rechtspersoon ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/vereniging/rechtspersoon op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/vereniging/rechtspersoon langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4: Aanbod:

4.1: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden (hoeveelheid van) producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/vereniging/rechtspersoon mogelijk te maken. Wanneer Jalving gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden (hoeveelheid van) producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jalving niet.

4.3: Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/vereniging/rechtspersoon duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, termijnen, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Overeenkomst:

5.1: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/vereniging/rechtspersoon van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

5.2: Indien de consument/vereniging/rechtspersoon het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jalving onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3: Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Jalving passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/vereniging/rechtspersoon elektronisch kan en wil betalen, zal Jalving daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4: Jalving kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument/vereniging/rechtspersoon aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering:

6.1: Jalving zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

6.2: Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jalving kenbaar heeft gemaakt. Indien er sprake is van een combinatie van bestellingen van leden van eenzelfde vereniging/rechtspersoon, dan zal aflevering geschieden op één centraal adres, na overleg te bepalen.

6.3: De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering aangegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd.  Een overschrijding van de levertijd geeft de consument/vereniging/rechtspersoon in geen geval recht op schadevergoeding.

6.4: Jalving is gerechtigd om uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang de consument/vereniging/rechtspersoon jegens Jalving niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot het moment dat de consument/vereniging/rechtspersoon zijn verplichting(en) alsnog is nagekomen, tenzij Jalving inmiddels gebruik heeft gemaakt van zijn recht op ontbinding van de overeenkomst.

6.5: Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument/vereniging/rechtspersoon bij Jalving, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.6: Het is voor de consument/vereniging/rechtspersoon te allen tijde mogelijk om de bestelling(en) zelf bij Jalving af te halen, nadat hiertoe een afspraak is gemaakt.

 

Artikel 7: Conformiteit:

7.1: Jalving staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 8: Betaling:

8.1: Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument/vereniging/rechtspersoon verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk op het moment van bezorging van de producten. In geval van een overeenkomst op afstand stelt Jalving de consument/vereniging/rechtspersoon in de gelegenheid de betaling van het product in een veilige omgeving op elektronische wijze uit te voeren.

8.2: De consument/vereniging/rechtspersoon heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld schriftelijk aan Jalving te melden.

 

Artikel 9: Klachtenregeling:

9.1: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jalving, nadat de consument/vereniging/rechtspersoon de gebreken heeft geconstateerd.

9.2: Bij Jalving ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jalving binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/vereniging/rechtspersoon een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1: op alle aanbiedingen van Jalving, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.